Tālr. (+371) 27088837
Darba laiks 10.00-17:00
Registrācija Autorizācija
Jūsu grozā : 0
Kā varam palīdzēt?
Favoriti 0
 

Garantija 

 Visam prēcēm ir 2.gadi garantījas laiks no iegādes brīža fiziskam personām.

 

Mēs iesakām Jums pārbaudīt nopirkto preci:

-Stiklus un spoguļus uzreiz saņemšanas brīdī.  

-Paneļus un citas detaļas tikai salikšanas brīdī.

 Ja precei tiek konstatēti ražošanas defekti, iesakām Jums rīkoties šādi:
1 Atrast čeku (rēķinu), kas apliecina preces iegādi.
2 Paziņot par defektu, uzrakstot atbilstošu iesniegumu (brīvā formā) un nosūtot uz e-pastu: info@polumebeles.lv,  vai zvanīt pa tālruni 27088837 (pirmd. - piektd. 10:00 līdz 18:00), norādot pasūtījuma numuru. Jums jāpaziņo par konstatēto defektu.
3 Iesniegumam, ja iespējams, pievienojiet defekta fotogrāfijas un instrukcijā norādītās detaļas numuru, kurās būtu skaidri redzams konstatētais preces defekts. 

 Papildus pakalpojumi:

Garantijas preču savākšana no klienta un piegāde līdz piegādātajam Rīgā - 15 EUR
Salaboto preču piegāde līdz klienta norādītajai vietai Rīgā - 15 EUR
Salaboto preču uzglabāšana ilgāk pār 10 dienām (cena par dienu) - 1 EUR 

 

 

Atteikšana no pasūtītās preces.

Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā POLUMEBELES.lv Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Pie preces klāt ir jāpievieno pirkuma dokuments - čeks un aizpildītu Atteikuma veidlapu. Preces nogādāšanas izmaksas noliktavā sedz klients 

Atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu apmaksas veidu, kuru Jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja nav izteikta skaidra piekrišana citam apmaksas veidam..

 

Preci var atgriezt ar kurjeru, nodrošinot atbilstošu transportēšanas iepakojumu - precēm obligāti jābūt iepakotam transportēšanas iepakojumā!

nosūtot preci kopā ar atteikuma veidlapu uz NOLIKTAVU "POLUMEBELES", Zilupes iela 7, LV-1019, Rīga (noliktava).

Atteikuma veidlapu var lejupielādēt .pdf formatā   šeit. 

Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojāta vai lietota, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. (Noteikumi par distances līgumu, III daļas, 19.punkts).

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

-Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

-Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi:   www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze    

-Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra.

Links uz platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

 

Veikals POLUMEBELES informē, ka gadījumā, ja prece tiek pasūtīta speciāli pircējam un tās cena pārsniedz 300 eur, pirkums tiek noformēts tikai pārdevēja veikala telpās (klātesot pircējam), iemaksājot 20% priekšapmaksu. Gadījumā, ja pircējs pirms preces piegādes ir atteicies no preces, priekšapmaksa netiek atmaksāta. Pirms visas pirkuma maksas samaksas pircējs pārliecinās par preces kvalitāti un atbilstību tā vēlmēm. Uz šāda veida pirkumiem neattiecas 14 dienu atteikums.

Privātuma politika

 

POLUMEBELES e-veikala  PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "POLUMEBELES", reģ. Nr.: 40103787526, juridiskā adrese Maskavas iela 222-33, Rīga, Latvija, LV-1019.

 1.  
 2. POLUMEBELES e-veikals apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
  1. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  2. klienta identificēšanai;
  3. klienta apkalpošanai;
  4. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
  5. pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
  6. jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
  7. iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
  8. saziņas uzturēšanai;
  9. norēķinu administrēšanai;
  10. parādu piedziņai;
  11. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
  12. tirgus izpētes mērķiem;
  13. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
  14. jaunumu paziņošanai;
  15. citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.
 3. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
  1. normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Elektronisko sakaru likums u.c.);
  2. līgums ar klientu;
  3. atsevišķos gadījumos saskaņā ar klienta piekrišanu;
  4. lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.
 4. NANO IT nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. NANO IT aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.
 5. Personas datu nodošana
  1. Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.
  3. Atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
 6. Personas datu glabāšanas laiks:
  1. Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;
  2. kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;
  3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  4. kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.
 7. Jūsu tiesības:
  1. uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
  2. gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
  3. ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
  4. atsaukt piekrišanu;
  5. atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
  6. saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
 8. Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.

 9. Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.
 10. Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums: info@polumebeles.lv, t. 27088837